Menu Søg

Kunsthallen Gl. Holtegaard

Kunsthallen Gl. Holtegaard præsenterer et ambitiøst udstillingsprogram med tre-fire skiftende udstillinger om året af både ny og ældre kunst. Det er Gl. Holtegaards ambition at vise ny såvel som ældre billedkunst, der aktualiserer historien og perspektiverer den tid, vi lever i i dag. Udstillingsprogrammet breder sig både over soloudstillinger med nye som ældre kunstnere og tematiske udstillinger, hvor ny og ældre kunst vises sammen.

Kunsthallens placering i Lauritz de Thurahs historiske barokanlæg udgør en integreret del af kunsthallens udstillingsprofil. Netop placeringen gør, at samtidskunsten kan trækkes meget tæt på det historiske materiale, som Gl. Holtegaard er gjort af. Den mere end 30.000 m2 store barokhave betragtes som et udvidet udstillingsrum, der, på lige fod med de indendørs udstillingsarealer, nøje kurateres og iscenesættes i det årlige udstillingsprogram.

Gl. Holtegaard danner i løbet af året ramme om et mangfoldigt aktivitetsprogram både inde og ude, som knytter sig til udstillingerne samt Gl. Holtegaard som sted og kulturinstitution. Her er der tale om aktiviteter og arrangementer som artist talks, performances, foredrag, debatter, kreative tilbud for børn og voksne, omvisninger, havevandringer, koncerter mm.

Historie

Gl. Holtegaards barokanlæg blev opført i 1756 af arkitekt og generalbygmester Lauritz de Thurah, som ønskede et landsted uden for Københavns leben, larm og lugt. Foruden dele af københavnerbydelen Frederiksstaden ved Amalienborg tegnede Thurah bl.a. også Vor Frelsers Kirkes snoede tårn, Eremitageslottet i Dyrehaven og det nu nedrevne Hirschholm Slot nord for København. 

Lauritz de Thurah opførte sit sidste bygningsværk, lystgården Holtegaard, i nordisk, enkel, senbarok stil, med et dertilhørende haveanlæg. I dag står fintklippede buksbom, springvand, kugleformede, opstammede laurbær, buegange og alléer næsten som den oprindelige have fra 1700-tallets sidste halvdel. Det barokke udgør således den arkitektoniske ramme for huset og haven, men danner også et tematisk udgangspunkt for Gl. Holtegaards udstillingsprofil.

Da Thurah købte Gl. Holtegaard i 1755, udvidede og anlagde han allerførst haven inden for rammen af de lindetræsalléer, der er bevaret til i dag. Da de nye bygninger var færdige, fremstod Gl. Holtegaard som en prægtig landejendom med driftsbygninger og endda en kongeligt privilegeret kro. Stedet blev opført midt i den florissante handelsperiode og har rødder i denne transatlantiske slavehandel. Lauritz de Thurah var med til at færdiggøre Frederiksstaden, hvilket gav ham anledning og midler til at opføre sit eget landsted i 1756-57.

Hovedbygningen med sine to pavilloner står i det ydre stort set som i 1756. I tårnet hænger de to klokker, Thurah fik fremstillet i 1756, og urværket er også det originale. Thurah kom dog ikke til at bo længe på Gl. Holtegaard. Han døde allerede i 1759. Derefter har Gl. Holtegaard haft mange skiftende ejere.

I 1976 overtog og restaurerede Søllerød Kommune Gl. Holtegaard og indrettede hovedbygningen til skiftende udstillinger, og i 1993 blev Gl. Holtegaard overdraget til Gl. Holtegaard – Breda Fonden til at drive kunsthal i anlægget.

Læs mere om arkitekten Lauritz de Thurah
Se ejendommens tidligere ejere

Gl. Holtegaards barokhave

Der er fri adgang til Gl. Holtegaards barokhave alle dage hele året rundt.

Den smukke barokhave tilbyder en enestående mulighed for at garnere sin kunstoplevelse på Gl. Holtegaard med en gåtur gennem det mere end 30.000 m2 store, historiske parkanlæg. 

Gl. Holtegaards barokhave blev i starten af 00’erne genskabt med forbillede i Lauritz de Thurahs gamle barokvision for hus og have fra 1756. Med sine akseopdelte gangstier, et stort broderiparterre samt mere end 300 frugttræer, hvoraf mange er historiske æblesorter, er haven idel til en forskelligartet parkoplevelse.

Lauritz de Thurahs have er i sin grundform en typisk barokhave inspireret af 1700-tallets franske havekunst. Den åbner sig ud fra hovedbygningen og er symmetrisk anlagt omkring midteraksen. Thurah skrev selv, at hans have skulle være en lysthave, og den rummede derfor alt, hvad tiden forventede og måske mere til: buegange, springvand, sydlandske træer i baljer, et batteri på ti kanoner samt 21 statuer. Alléerne dannede felter eller “kvarterer”, og frugttræerne stod i klippede hække af avnbøg. Oprindelig var der endda et “menageri” og et lysthus.

Men haven skulle samtidig tjene et praktisk formål. Thurah har selv skrevet: “Denne tiener mig ey alene til Sommer-Forlystelse og for at lette Sindet undertiden fra mange besværlige og fortrædelige Embedsforretninger, men er mig endog til Nytte og Gavn.”

I midten af 1800-tallet må de sidste synlige rester af Thurahs have været forsvundet. Kun havens omkrandsende lindetræerne blev stående tilbage. I stedet blev der anlagt en landskabshave i engelsk stil. Arbejdet med at genskabe Thurahs have blev indledt i efteråret 2001 med støtte fra en række fonde. I sommeren 2009 afsluttedes retableringen med 10 statuer og et 1000 m2 broderiparterre i buksbom.

BAROKHAVENS FRUGTTRÆER OG SKULPTURER

Læs mere om barokhavens frugttræer
Læs mere om barokhavens skulpturer

BAROKHAVEN SOM UDVIDET UDSTILLINGSRUM
Læs mere om udstillinger, der inddrager barokhaven som udvidet udstillingsrum:

Looping the Hoop af Lilibeth Cuenca Rasmussen
MALENE LANDGREEN: Godness Gracious!
JESPER JUST: Seminarium
Pavillon I – Orangeri
Pavillon II – Menageri
Pavillon III – Sceneri

 

Genskabelse af Gl. Holtegaards barokhave er sket med støtte fra:
Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, BG Fonden, Fonden Realdania, G.B. Hartmanns Forskningsfond, Nykredit A/S, Lemvigh-Müller Fonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Skulpturer og broderiparterre er støttet af Ny Carlsbergfondet, OAK Foundation Danmark, Kai og Lisel, Knud Højgaards Fond

Restaurering af haven ved Schul Landskabarkitekter, 2001.

Fornyelse af buksbomparterre ved Kirsten Lund-Andersen, 2008.

Breda Fonden

Siden 1993 har Gl. Holtegaard været drevet hovedsageligt af private midler fra Breda Fonden. Ebba Maria Kirstine Breda (1893-1950) var en dansk maler, født i Rynkeby på Fyn. Hendes far var tandlæge og moderen af velhavende slægt med tilknytning til herregården Vejstrupgaard på Fyn. Ebba Breda blev uddannet fra Alice Bastides malerskole i Paris i 1927-32. Her var hun særligt optaget af genrerne miniature og portrætmaleri og udstillede flere gange på Salonen i Paris. Efter hjemkomsten til København blev hun tilknyttet kunsthandler Kleis på Vesterbrogade og boede med sin mor og søster i villaen Lille Frederikslund i Holte frem til sin død.

Gl. Holtegaard – Breda Fonden blev stiftet af søsteren Aase Breda i 1992. Fonden driver i dag kunsthallen Gl. Holtegaard.

Det er Gl. Holtegaards opgave at holde mindet om malerinden Ebba Breda levende gennem bevaring og synliggørelse af hendes kunst, blandt andet i form af et digitalt billedarkiv.

MEDARBEJDERE

Kit Leunbach
Kurator & kunstnerisk leder (konstitueret)
E-mail kile@rudersdal.dk
Mobil +45 3151 4982
Telefon +45 4611 5888

Nanna Balslev Strøjer
Kurator
E-mail nanns@rudersdal.dk
Telefon +45 4611 5888

Nina Peitersen
PR- & kommunikationsansvarlig
E-mail ninp@rudersdal.dk
Mobil +45 7268 5892
Telefon +45 4611 5888

Line Birkevad Eskerod
Administrator
E-mail esk@rudersdal.dk
Mobil +45 2548 8370
Telefon +45 4611 5891

Heine Thorhauge Mathiasen
Driftsansvarlig
E-mail htm@rudersdal.dk
Mobil +45 7268 5893
Telefon +45 4611 5888

Philip Kristian Philipsen
Gartner
E-mail phph@rudersdal.dk
Mobil +45 6185 6911

Maiken Louise Secher
Butiksansvarlig
E-mail msec@rudersdal.dk
Mobil +45 7268 5894
Telefon +45 4611 5885

Nina Marie Poulsen
Kunstformidler

Dorte Petermuss
Kunsthalsassistent

Mikkel Marcus Strandberg
Kunsthalsassistent

Sidsel Dahl-Hardt
Kunsthalsassistent

Sofie Foldager Sørensen
kunsthalsassistent

Stinne Grøne
Kunsthalsassistent

 

 

GL. HOLTEGAARD – BREDA FONDENS BESTYRELSE

Jens Ive
Bestyrelsesformand
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune

Kristine Thrane
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune

Finn Junge-Jensen
Tidligere rektor, CBS

Lisbeth Lund
Direktør, Willumsens Museum

Lise Djernes Østergaard
Sognepræst, Holte Kirke

 

GOD FONDSLEDELSE

Gl. Holtegaard – Breda Fonden bestyrelse søger at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende, således at fondens arbejde udføres i overensstemmelse med stifters vilje, fondens vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning på fondsområdet.

Komitéen for god Fondsledelse offentliggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse, hvis overordnede mål er at bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde. Gl. Holtegaard – Breda Fonden bestræber sig på at følge disse anbefalinger.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

 

Støt kunsthallen Gl. Holtegaard

BLIV MIKRO-SPONSOR
Bliv ‘mikro-sponsor’ og støt kunsthallens virke.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi kæmper med næb og kløer for stedets overlevelse. Efter utallige rørende opfordringer, har vi nu oprettet muligheden, så I vores kære gæster kan donere et hvilket som helst beløb for at støtte kunsthallens aktiviteter. MobilPay #301006

 

STØT GL. HOLTEGAARD
Ønsker du at støtte Gl. Holtegaard på en anden måde end som ‘mikro-sponsor’, er du velkommen til at henvende dig til:

Kit Leunbach
Kunstnerisk leder
E-mail kile@rudersdal.dk
Telefon+45 3151 4982

Fonde & samarbejdspartnere

Tak for generøs støtte til udstillingerne på Gl. Holtegaard til:

15. Juni Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Dansk Tennis  Fond
Det Obelske Familiefond
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Hoffmann og Husmans Fond
Jørgen Krygers og Anne Ammitzbølls Fond
Knud Højgaards Fond
Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond
Nordea-fonden
Ny Carlsberg Fondet
Statens Kunstfond
Spar Nord Fonden
Toyota-Fonden

Gl. Holtegaard ønsker også at takke vores samarbejdspartnere:

Børn i Byen
Copenhagen Card
CHART
Egetæpper
Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond
Golden Days Festival
K7 – Syv dages kultur
MTAB
Kulturklub Rudersdal
Kvadrat
Mads Nørgaard
Rudersdal Bibliotekerne
Rudersdal Kommune
Rudersdal Museer – Vedbækfundene
Skoletjenesten
Statens Værksteder for Kunst
The Danish Club
Wonderful Copenhagen

 

 

 

KULTURKLUB RUDERDAL
Gl. Holtegaard samarbejder med Kulturklub Ruderdal, derfor kan man som medlem af denne løbende kunne få særlige klubfordele på udvalgte arrangementer.

 

DRIFTSTØTTE
Rudersdal Kommune yder et drifttilskud til Gl. Holtegaard på 2,8 mio. i 2024.

Dertil kommer midler fra Gl. Holtegaard – Breda Fonden

KLUB Gl. Holtegaard

Tegn et medlemskab og støt Gl. Holtegaards aktiviteter. Som medlem af KLUB Gl. Holtegaard får du:

  • Gratis adgang til alle udstillinger
  • Én ledsager med til 50 % af alm. entré
  • Invitation til åbninger og særarrangementer
  • 50 % på kataloger udgivet af Gl. Holtegaard
  • 10 % på varer i Gl. Holtegaards butik
  • 10 % i Café Spiseriet
  • 50 % på entré til alle kunsthaller i Danmark

PRIS: 200 DKK pr. år

Medlemskab tegnes i butikken på Gl. Holtegaard, og du får selvfølgelig alle klubfordele med øjeblikkelig virkning.

Mere information om KLUB Gl. Holtegaard kontakt venligst:

E-mail gl-holtegaard@rudersdal.dk
Telefon +45 4611 5888

Frivillige

Vil du være med til at give Gl. Holtegaards gæster en god oplevelse, når de besøger kunsthallen?
Så kan vi bruge din hjælp i udstillingssalene og til at give en hånd med ved ferniseringer og større arrangementer i kunsthallen og barokhaven.

Gl. Holtegaard danner i løbet af året ramme om 3-4 skiftende udstillinger samt et mangfoldigt aktivitetsprogram. 

Som frivillig på Gl. Holtegaard bliver du en del af et mindre, men dedikeret team af medarbejdere og frivillige, der brænder for kunsten og interesserer sig for hinanden.
Du bestemmer selv, hvor mange timer, du kan afsætte, men gerne min. to timer om ugen, når vi har opsynskrævende udstillinger.

TAK!
Som tak for din indsats får du:

– Et medlemskab til KLUB Gl. Holtegaard fra den dag, du starter som frivillig
– 10 % rabat i kunsthallens butik og særpris på arrangementer
– Særomvisninger i de skiftende udstillinger
– Et årligt frivilligarrangement og et nyt fællesskab

Hvis det lyder som noget for dig, så send en mail til Gl. Holtegaards administrator Line Birkvad Eskerod på esk@rudersdal.dk.

Læs mere om kunsthallen her

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få information om udstillinger, omvisninger, koncerter og andre arrangementer på Gl. Holtegaard samt invitation til udstillingsåbninger og tilbud fra butikken og Spiseriet.