Menu Søg

Kunsthallen Gl. Holtegaard

Gl. Holtegaard er en kunsthal, der præsenterer et ambitiøst udstillingsprogram med tre-fire skiftende udstillinger om året af både ny og ældre kunst. Det er Gl. Holtegaards ambition at præsentere ny såvel som ældre billedkunst, der aktualiserer historien og perspektiverer den tid, vi lever i i dag.

Kunsthallens placering i Lauritz de Thurahs historiske barokanlægs bygninger og udendørs arealer udgør en integreret del af kunsthallens udstillingsprofil. Netop placeringen gør, at samtidskunsten kan trækkes meget tæt på det historiske materiale, som Gl. Holtegaard er gjort af. Barokhaven betragtes altså som et udvidet udstillingsrum, der, på lige fod med De Thurahs arkitektur, nøje kurateres og iscenesættes i det årlige udstillingsprogram.

Gl. Holtegaard danner i løbet af året ramme om et mangfoldigt aktivitetsprogram, som knytter sig til udstillingerne samt Gl. Holtegaard som sted og kulturinstitution. Her er der tale om aktiviteter og arrangementer som artist talks, performances, foredrag, debatter, havevandringer, koncerter mm.

Historie

Gl. Holtegaards bygninger og den dertilhørende have blev opført i 1756 af Kgl. Hofbygmester Lauritz de Thurah, som ønskede et landsted uden for Københavns leben, larm og lugt. Foruden dele af københavnerbydelen Frederiksstaden ved Amalienborg tegnede Thurah bl.a. også Vor Frelsers Kirkes snoede tårn, Eremitageslottet i Dyrehaven og det nu nedrevne Hirschholm Slot nord for København. 

Lauritz de Thurah opførte sit sidste bygningsværk, lystgården Holtegaard, i nordisk, enkel, senbarok stil, med et dertilhørende haveanlæg. I dag står fintklippede buksbom, springvand, kugleformede, opstammede laurbær, buegange og alléer næsten som den oprindelige have fra 1700-tallets sidste halvdel. Det barokke udgør således den arkitektoniske ramme for huset og haven, men danner også et tematisk udgangspunkt for Gl. Holtegaards udstillingsprofil.

Da Thurah købte Gl. Holtegaard i 1755, udvidede og anlagde han allerførst haven inden for rammen af de lindetræsalléer, der er bevaret til i dag. Da de nye bygninger var færdige, fremstod Gl. Holtegaard som en prægtig landejendom med driftsbygninger og endda en kongeligt privilegeret kro. Stedet blev opført midt i den florissante handelsperiode og har rødder i denne transatlantiske slavehandel. Lauritz de Thurah, som var med til at færdiggøre Frederiksstaden, hvilket gav ham anledning og midler til at opføre sit eget landsted i 1756-57.

Hovedbygningen med sine to pavilloner står i det ydre stort set som i 1756. I tårnet hænger de to klokker, Thurah fik fremstillet i 1756, og urværket er også det originale. Thurah kom dog ikke til at bo længe på Gl. Holtegaard. Han døde allerede i 1759. Derefter havde Gl. Holtegaard mange skiftende ejere.

I 1976 overtog og restaurerede Søllerød Kommune Gl. Holtegaard og indrettede hovedbygningen til skiftende udstillinger, og i 1993 blev Gl. Holtegaard overdraget til Gl. Holtegaard – Breda Fonden til at drive kunsthal i anlægget.

Læs mere om arkitekten Lauritz de Thurah
Se ejendommens tidligere ejere

Gl. Holtegaards barokhave

Der er fri adgang til Gl. Holtegaards barokhave alle dage hele året rundt.

Lauritz de Thurahs have er i sin grundform en typisk barokhave på ca. 30.000 m2, inspireret af 1700-tallets franske havekunst. Den åbner sig ud fra hovedbygningen og er symmetrisk anlagt omkring midteraksen. Thurah skrev selv, at hans have skulle være en lysthave, og den rummede derfor alt, hvad tiden forventede og måske mere til: buegange, springvand, sydlandske træer i baljer, et batteri på ti kanoner samt 21 statuer. Alléerne dannede felter eller “kvarterer”, og frugttræerne stod i klippede hække af avnbøg. Oprindelig var der endda et “menageri” og et lysthus.

Men haven skulle samtidig tjene et praktisk formål. Thurah har selv skrevet: “Denne tiener mig ey alene til Sommer-Forlystelse og for at lette Sindet undertiden fra mange besværlige og fortrædelige Embedsforretninger, men er mig endog til Nytte og Gavn.”

I midten af 1800-tallet må de sidste synlige rester af Thurahs have været forsvundet. Kun lindetræerne blev stående tilbage. I stedet blev der anlagt en landskabshave i engelsk stil. Arbejdet med at genskabe Thurahs have blev indledt i efteråret 2001 med støtte fra en række fonde. I sommeren 2009 afsluttedes retableringen med 10 statuer og et 1000 m2 broderiparterre i buksbom.

BAROKHAVENS FRUGTTRÆER OG SKULPTURER

Læs mere om barokhavens frugtræer
Læs mere om barokhavens skulpturer

BAROKHAVEN SOM UDVIDET UDSTILLINGSRUM
Læs mere om udstillinger i udstillingsbygning, der inddrager barokhaven, samt udstillingstrilogien Pavillon I-III – Ny arkitektur i barokhaven (2015-2017)

JESPER JUST: Seminarium
ANNA BJERGER: Dark Light
Pavillon I – Orangeri
Pavillon II – Menageri
Pavillon III – Sceneri

 

Genskabelse af Gl. Holtegaards barokhave er sket med støtte fra:
Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, BG Fonden, Fonden Realdania, G.B. Hartmanns Forskningsfond, Nykredit A/S, Lemvigh-Müller Fonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Skulpturer og broderiparterre er støttet af Ny Carlsbergfondet, OAK Foundation Danmark, Kai og Lisel, Knud Højgaards Fond

Restaurering af haven ved Schul Landskabarkitekter, 2001.

Fornyelse af buksbomparterre ved Kirsten Lund-Andersen, 2008.

Breda Fonden

Siden 1993 har Gl. Holtegaard været drevet hovedsageligt af private midler fra Breda Fonden. Ebba Maria Kirstine Breda (1893-1950) var en dansk maler, født i Rynkeby på Fyn. Hendes far var tandlæge og moderen af velhavende slægt med tilknytning til herregården Vejstrupgaard på Fyn. Ebba Breda blev uddannet fra Alice Bastides malerskole i Paris i 1927-32. Her var hun særligt optaget af genrerne miniature og portrætmaleri og udstillede flere gange på Salonen i Paris. Efter hjemkomsten til København blev hun tilknyttet kunsthandler Kleis på Vesterbrogade og boede med sin mor og søster i villaen Lille Frederikslund i Holte frem til sin død.

Gl. Holtegaard – Breda Fonden blev stiftet af søsteren Aase Breda i 1992. Fonden driver i dag kunsthallen Gl. Holtegaard.

Det er Gl. Holtegaards opgave at holde mindet om malerinden Ebba Breda levende gennem bevaring og synliggørelse af hendes kunst, blandt andet i form af et digitalt billedarkiv.

MEDARBEJDERE

Maria Gadegaard
Direktør, Kurator
E-mail mgad@rudersdal.dk
Telefon +45 4580 0878

Marie Oxholm Zigler
Redaktør & kurator (orlov)
E-mail mazi@rudersdal.dk
Telefon +45 4580 0878

Kit Leunbach
Kurator (vikariat)
E-mail kile@rudersdal.dk
Telefon +45 4580 0878

Lene Brock
Administrator
E-mail lenbr@rudersdal.dk
Telefon +45 4580 0878

Maja Gro Gundersen
Formidlingsansvarlig
E-mail mgun@rudersdal.dk
Telefon +45 4580 0878

Nina Peitersen
Kommunikationsansvarlig
E-mail ninp@rudersdal.dk
Mobil: +45 7268 5892
Telefon +45 4580 0878

Philip Kristian Philipsen
Gartner
E-mail phph@rudersdal.dk
Telefon +45 6185 6911

Heine Thorhauge Mathiasen
Driftsansvarlig
E-mail htm@rudersdal.dk
Mobil +45 7268 5893
Telefon +45 4580 0878

Maiken Louise Secher
Butiksansvarlig
E-mail: msec@rudersdal.dk
Telefon +45 4580 0878

Ida Arentoft
Museumsassistent og kunstguide

Emma Marie Bruun
Museumsassistent

Josefine Grundtvig
Museumsassistent

Nanna Juul Jensen
Museumsassistent

Dorte Petermuss
Museumsassistent

Stinne Grøne
Museumsassistent

 

Nanna Lund
Kunstformidler 

 

 

GL. HOLTEGAARD – BREDA FONDENS BESTYRELSE

Jens Ive
Bestyrelsesformand
Borgmester, Rudersdal Kommune

Kristine Thrane
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune

Finn Junge-Jensen
Tidligere rektor, CBS

Charlotte Sabroe
Museumsdirektør, Sorø Kunstmuseum

Lise Djernes Østergaard
Sognepræst, Holte Kirke

 

GOD FONDSLEDELSE

Gl. Holtegaard – Breda Fonden bestyrelse søger at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende, således at fondens arbejde udføres i overensstemmelse med stifters vilje, fondens vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning på fondsområdet.

Komitéen for god Fondsledelse offentliggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse, hvis overordnede mål er at bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde. Gl. Holtegaard – Breda Fonden bestræber sig på at følge disse anbefalinger.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

 

Støtte & samarbejdspartnere

Tak for generøs støtte til udstillingerne på Gl. Holtegaard til:

15. Juni Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Det Obelske Familiefond
DJFotografernes Ophavsretsfond
Ernst B. Sund fonden
Etatsraad Georg Bestle & Hustrus Mindelegat
Grosserer L.F. Foghts Fond
Konsul George Jorck  og hustru Emma Jorck’s Fond
Knud Højgaards Fond
Nordea-fonden
Ny Carlsbergfondet
Oda og Hans Svenningsens Fond
Oticon Fonden
Politiken-Fonden
Statens Kunstfond
Spar Nord Fonden
Toyota-Fonden
William Demant Fonden

Gl. Holtegaard ønsker også at takke vores samarbejdspartnere:

Bloom Festival
Copenhagen Art Week
Copenhagen Card
Egetæpper
Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond
Golden Days Festival
Kvadrat
Kulturklub Rudersdal
Mads Nørgaard
Mungo Park
Rudersdal Kommune
Rudersdal Museer – Vedbækfundende
Skoletjenesten
Statens Værksteder for Kunst
The Danish Club
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram.

 

KULTURKLUB RUDERDAL
Gl. Holtegaard samarbejder med Kulturklub Ruderdal, derfor kan man som medlem af denne løbende kunne få særlige klubfordele på udvalgte arrangementer.

 

DRIFTSTØTTE
Rudersdal Kommune yder et drifttilskud til Gl. Holtegaard på 2,8 mio. kr. pr. år

Dertil kommer midler fra Gl. Holtegaard – Breda Fonden

 

STØT GL. HOLTEGAARD
Ønsker du at støtte Gl. Holtegaard, er du velkommen til at henvende dig til:

Maria Gadegaard
Direktør
E-mail mgad@rudersdal.dk
Telefon+45 4580 0878

KLUB Gl. Holtegaard

Tegn et medlemskab og støt Gl. Holtegaards aktiviteter. Som medlem af KLUB Gl. Holtegaard får du:

  • Gratis adgang til alle udstillinger
  • Én ledsager med til 50 % af alm. entré
  • Invitation til åbninger og særarrangementer
  • 50 % på kataloger udgivet af Gl. Holtegaard
  • 10 % på varer i Gl. Holtegaards butik
  • 50 % på entré til alle kunsthaller i Danmark
  • 20% rabat på forestillinger på teater Mungo Park i Allerød

PRIS: 200 DKK pr. år

Medlemskab tegnes i butikken på Gl. Holtegaard, og du får selvfølgelig alle klubfordele med øjeblikkelig virkning.

Mere information om KLUB Gl. Holtegaard kontakt venligst:

E-mail gl-holtegaard@rudersdal.dk
Telefon +45 4580 0878

 

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB
Du kan forny dit medlemskab direkte på følgende måde:

Overfør 200 DKK pr. medlemskab til følgende konto:
Danske Bank reg. nr. 3543 konto nr. 16808415

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få information om udstillinger, omvisninger, koncerter og andre arrangementer på Gl. Holtegaard samt invitation til udstillingsåbninger og tilbud fra butikken og Spiseriet.